Regulamin

Konkurs Fotograficzny

“Jesień w Gminie Czernichów”

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Jesień w Gminie Czernichów”, zwanego dalej Konkursem, jest Rowerowy Czernichów oraz firma StarComp Dariusz Starowicz, zwani dalej Organizatorem.
 2. Partnerem konkursu jest Palarnia kawy Caveres oraz Pracownia Faramuszka.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 4. Celami przyświecającymi konkursowi są:
  • poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Czernichów,
  • promowanie bezpiecznego poruszania się na rowerze.
 5. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na jej udział w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce.
 7. Udostępnienie zdjęć Organizatorowi Konkursu oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Wymagania dotyczące zdjęć

 1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą zawierać walory przyrodnicze lub kulturowe. Dodatkowo zdjęcia mogą zawierać aspekty związane z bezpiecznym poruszaniem się na rowerze.
 2. Zgłaszane zdjęcia muszą być wykonane na terenie gminy Czernichów. Zdjęcia wykonane poza gminą Czernichów nie będą akceptowane.
 3. Zdjęcia powinny być wykonane dowolną techniką cyfrową (aparat fotograficzny, telefon). Zalecane jest wykonywanie zdjęć w możliwie najwyższej jakości.
 4. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą być wykonane w dowolnym terminie.
 5. Każdy Uczestnik może przysłać 1 zdjęcie.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu następuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://rowerowyczernichow.pl.
 7. W zgłoszeniu należy umieścić zdjęcie, lokalizację zdjęcia (opis, mapka lub geotag), opis zdjęcia (maksymalnie 100 znaków) oraz dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres email). W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny.
 8. Udostępnione zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem udostępnionego zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje jego wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania zdjęć nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. Terminarz

 1. Zgłoszenia zdjęć do konkursu należy przesyłać do 30 listopada 2020 roku.
 2. Zdjęcia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Wybór zwycięzców nastąpi poprzez głosowanie na profilu Facebook Rowerowy Czernichów. Głosowanie będzie trwało od 1 grudnia 2020 roku, godz. 18:00 do 6 grudnia 2020 roku, godz. 18:00.
 4. Przypominamy iż Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania materiałów opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną własnością umieszczających.
 5. Forma przekazania nagród będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologiczne w Polsce. Przekazanie nagród odbędzie się do 20 grudnia 2020 roku.

IV. Nagrody i wyróżnienia

 1. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród dla zdjęć z najwyższą ilością głosów.
 2. Wszystkie nagrody zostaną przyznana na podstawie głosowania na profilu Facebook Rowerowy Czernichów.
 3. Organizator nie może brać udziału w Konkursie.
 4. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o innej formie odbioru nagrody.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. Organizator oraz partnerzy konkursu uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs zdjęć (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w mediach społecznościowych, stronach www oraz w formie wydruków.
 2. Organizator oraz partnerzy konkursu uzyskują prawo do bezterminowego, nieodpłatnego i wielokrotnego umieszczania zdjęć nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych i reklamowych.

VI. Informacje o przetwarzanych danych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest firma StarComp Dariusz Starowicz z siedzibą w Czernichowie, ul. Podgórki 21 NIP: 944-199-02-49 REGON: 120381762.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu rozstrzygnięcia konkursu i przekazania nagród oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora i będą przechowywane aż do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 3. W związku z przetwarzaniem przez StarComp Twoich danych osobowych, Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • Prawo do ich sprostowania, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar