Stowarzyszenie

Rowerowy Czernichów

REGULAMIN

uchwalony przez członków założycieli

w dniu 23 lutego 2021 w Czernichowie

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, tj. Dz.U. z 2019r., poz. 713 z późn. zm.) i innych obowiązujących ustaw oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Działalność Stowarzyszenia jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§2

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów i zwane jest w dalszej części Regulaminu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym określonym w Księdze Identyfikacji Wizualnej (KIW).

§3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Czernichów.

II. Cele i przedmiot działań Stowarzyszenia

§4

Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:

 1. Promocję jazdy na rowerze jako aktywności fizycznej i sposobu na spędzanie wolnego czasu.
 2. Promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Czernichów oraz gmin sąsiadujących.
 3. Promowanie działań i zachowań proekologicznych.
 4. Lobbowanie i weryfikację stopnia wdrażania standardów dla infrastruktury rowerowej przez władze samorządowe.
 5. Edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego.
 6. Planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych, sportowych i społecznych
 7. Działalność charytatywną.
 8. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 10. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 11. Działalność związaną z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
 12. Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i podtrzymywania tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego.
 13. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 14. Współpracę z jednostkami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.
 15. Pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury rowerowej.
 16. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 17. Wspieranie innych inicjatyw społecznych.

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Nawiązywanie współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty, kultury, nauki i sportu.
 4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw kulturalnych i sportowych.
 5. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych.
 6. Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy.
 7. Udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promocyjnych, szkoleniowych i naukowych.
 8. Ustanawianie medali honorowych, odznak oraz tytułów związanych ze Stowarzyszeniem i przyznawanie ich, wraz z innymi nagrodami, dyplomami, certyfikatami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, a także organizacjom nieposiadającym osobowości prawnej.
 9. Podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Czynny udział w opiniowaniu działań gminy Czernichów i projektów infrastrukturalnych związanych z infrastrukturą rowerową.

§ 6

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie gromadzi fundusze poprzez:

 1. składki członkowskie,
  1. dotacje i sponsoring,
  1. darowizny, spadki i zapisy,
  1. dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,
  1. inne wpływy.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

 1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§8

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§9

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanej osoby.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej doręczenia i jest ona ostateczna.

§10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 2. uczestnictwa we wszystkich formach działania Stowarzyszenia,
 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
 2. przestrzegania postanowień Regulaminu,
 3. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
 4. wpłacania składek członkowskich na konto Stowarzyszenia w terminach określonych przez Zarząd.
 5. Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka Stowarzyszenia z opłacania składek członkowskich.

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
 2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
 3. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 12 miesięcy, nieprzestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu,
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia,
 5. śmierci członka Stowarzyszenia.

§13

 1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba fizyczna popierająca cele statutowe Stowarzyszenia i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem, która zadeklarowała wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających Stowarzyszenie przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się podmiotu.
 3. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału w organizowanych wydarzeniach.
 4. Prawa i obowiązki członka wspierającego określa umowa zawarta pomiędzy członkiem wpierającym a Zarządem Stowarzyszenia.
 5. Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od wsparcia finansowego lub rzeczowego na rzecz Stowarzyszenia.

§14

 1. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w innej formie niż członkostwo.
 2. Zasady oraz okres współpracy określane są w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem a osobą współpracującą.

§15

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia jest godnością przyznawaną członkom zwyczajnym szczególne zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

IV. Władze Stowarzyszenia

§16

 1. Organami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków raz do roku.
 6. W Walnym Zebraniu każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na wniosek przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w celu skonkretyzowanym we wniosku.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.


§17

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. uchwalenie programu i kierunku działania Stowarzyszenia,
 3. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. podejmowanie uchwał o zmianie Regulaminu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 1. W sprawach, w których Regulamin nie określa właściwości władz Stowarzyszenia podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian Regulaminu i rozwiązania Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 głosów.
 3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej w pkt. 3 liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może procedować w nowym terminie, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia, najwcześniej po pół godzinie, od wyznaczonego terminu w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§18

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 (dwóch) osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków raz na 5 lat. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu wchodzą prezes i sekretarz.
 3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 4.  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają za zgodą i przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi współpracującemu z sekretarzem.
 6.  Zarząd przedstawia na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
 8. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 9. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 10. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 11. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 12. opracowywanie preliminarza budżetowego,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
 14. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia,
 15. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 16. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 17. przyjmowanie i skreślanie członków.

V. Majątek i dochody Stowarzyszenia

§19

 1. Stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalność gospodarczej.

§20

 1. Zgodnie z Regulaminem zabrania się:
 2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 5. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż na rynku.

§21

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli w sprawach o charakterze niemajątkowym oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis prezesa lub sekretarza.

VI. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§22

 1. Zmiany w Regulaminie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.

§23

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§24

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Prezes Stowarzyszenia
Regulamin Stowarzyszenia Rowerowy Czernichów