Regulamin

Konkursu Fotograficznego Popularyzującego

Gminę Czernichów

“Odkrywam Gminę Czernichów Na Rowerze”

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu „ODKRYWAM GMINĘ CZERNICHÓW NA ROWERZE”, zwanego dalej Konkursem, jest Rowerowy Czernichów oraz firma StarComp Dariusz Starowicz, zwani dalej Organizatorem.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Gminy Czernichów.
 3. Partnerem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 5. Celami przyświecającymi konkursowi są:

– promocja jazdy na rowerze jako aktywności fizycznej i sposobu na spędzanie wolnego czasu,

– poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Czernichów,

– promowanie działań i zachowań proekologicznych.

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na jej udział w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce.
 3. Udostępnienie zdjęć Organizatorowi Konkursu oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Wymagania dotyczące zdjęć

 1. Prace zgłaszane do Konkursu muszą zawierać dwa elementy:

– rowerowy – zdjęcie powinno być związane z wyprawą rowerową, wykonane w miejscu dostępnym rowerem lub sugerujące zaplanowanie ciekawej trasy rowerowej,

– przyrodniczy, kulturowy, historyczny lub ekologiczny – zdjęcie powinno pokazywać miejsce na terenie gminy Czernichów o wysokich walorach przyrodniczych lub kulturowych, ciekawej historii bądź aspektach ekologicznych.

 1. Zgłaszane zdjęcia muszą być wykonane na terenie gminy Czernichów. Zdjęcia wykonane poza gminą Czernichów nie będą akceptowane.
 2. Zdjęcia powinny być wykonane dowolną techniką cyfrową (aparat fotograficzny, telefon). Zalecane jest wykonywanie zdjęć w możliwie najwyższej jakości.
 3. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą być wykonane w dowolnym terminie.
 4. Każdy Uczestnik może przysłać 3 zdjęcia, przy czym tylko jedno zdjęcie ze zgłoszonych może być nagrodzone.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu następuje poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://rowerowyczernichow.pl.
 6. W zgłoszeniu należy umieścić zdjęcie, lokalizację zdjęcia (preferowana mapka lub geotag), opis zdjęcia (maks. 100 znaków) oraz dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres email). W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny.
 7. Udostępnione zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem udostępnionego zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje jego wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania zdjęć nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. Terminarz

 1. Zgłoszenia zdjęć do konkursu należy przesyłać do 31 sierpnia 2020 roku.
 2. Zdjęcia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Wybór zwycięzcy nastąpi do 20 września 2020 roku. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 20 września 2020 roku, a wyniki zostaną oficjalnie zaprezentowane na profilu Facebook Rowerowy Czernichów oraz na oficjalnej stronie wydarzenia.
 5. Przypominamy iż Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania materiałów opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną własnością umieszczających.
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, jednak nie później niż 20 września 2020 roku. Forma przekazania nagród będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologiczne w Polsce.

IV. Nagrody i wyróżnienia

 1. Organizator przewiduje przyznanie 4 nagród dla najwyżej ocenionych zdjęć.
 2. 3 nagrody zostaną przyznane przez Jury powołane przez Organizatora, natomiast 1 nagroda zostanie przyznana na podstawie głosowania na profilu Facebook Rowerowy Czernichów.
 3. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas wydarzenia podsumowującego Konkurs, zgodnie z założonym terminarzem.
 4. Organizator oraz członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie.
 5. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o innej formie odbioru nagrody.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

 1. Organizator, patron i partner konkursu uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs zdjęć (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w mediach społecznościowych, stronach www oraz w formie wydruków.
 2. Organizator, patron i partner konkursu uzyskują prawo do bezterminowego, nieodpłatnego
  i wielokrotnego umieszczania zdjęć nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem
  i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych i reklamowych .

VI. Informacje o przetwarzanych danych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas konkursu jest firma StarComp Dariusz Starowicz z siedzibą w Czernichowie, ul. Podgórki 21 NIP: 944-199-02-49 REGON: 120381762.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu rozstrzygnięcia konkursu i przekazania nagród oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora i będą przechowywane aż do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 3. W związku z przetwarzaniem przez StarComp Twoich danych osobowych, Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. Prawo do ich sprostowania, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar